Ponsen (Blumer, Polar)

Om een ponslijn goed te kunnen voeden is het efficiënter om te werken met banden als input in plaats van afzonderlijke pakjes. De ponsmachine kan hierdoor blijven produceren aan maximale snelheid. Dit kan door een gecombineerde productielijn: snijden+kappen+ponsen zoals ondermeer Polar en Blumer aanbieden.

Dergelijke productielijnen zijn zeer efficient maar stellen bijkomende voorwaarden aan de ganging-combinatie.

Om de ponseenheid voldoende snel te kunnen voeden, moeten 1) replicas in de band dwars geschikt worden en 2) de banden moeten een minimum lengte hebben. Het voeden van de kapmachine neemt immers ook tijd in beslag en het snijden van de banden ook. Men zou de bandlengte bijvoorbeeld minimum 30cm kunnen nemen. Het betreft hier dan banden met dezelfde ponsvorm, waarvoor de ponseenheid dus niet moet versteld worden.

Als in een band 2 verschillende ponsvormen voorkomen, dan moet elk banddeel minstens 30cm lang zijn.

Beschouw volgend voorbeeld van 4 artikels. Als men ze dwars in een band schikt heeft men respectievelijk minimum 6, 6, 3 en 4 replicas nodig in een band, om de 30cm te bereiken.

We zullen nu alle combinaties berekenen met en zonder ponsvorm voor de verschillende artikels. Als artikel 1 een ponsvorm heeft zullen we deze met P aanduiden, voor artikel 2 met Q enzovoort. We zullen een combinatie aanduiden met bijvoorbeeld (_ _ R S), hetgeen wil zeggen dat artikel 3 een ponsvorm R heeft en artikel 4 een ponsvorm S. Artikels 3 en 4 zullen dan dus aan de 30cm-beperking moeten voldoen, maar artikels 1 en 2 niet omdat hiervoor geen ponsvorm is opgelegd (aangeduid door '_')

(_ _ _ _) geen enkele ponsvorm opgegeven

(_ _ _ S) Artikel 4 is een ponsvorm.

In deze figuur is artikel 4 een ponsvorm. Bijgevolg moet artikel 4 dwars geschikt staan in zijn band(en) en moet de bandlengte hiervan minstens 30cm bedragen. Hieraan is voldaan indien artikel 4 met minstens 4 replicas naast mekaar voorkomt. Hieraan is voldaan.

(_ _ R _) Artikel 3 is een ponsvorm

Als artikel 3 een ponsvorm is moet deze met minstens 3 replicas naast mekaar in een band voorkomen.

Merk op dat ook in de volgende voorbeelden, steeds aan alle voorwaarden is voldaan, met steeds weer andere combinaties tot gevolg.

(_ _ R S) Artikels 3 en 4 hebben 2 verschillende ponsvormen

(_ P _ _) Artikel 2 is ponsvorm

Artikel 2 moet minstens met 6 replicas naast mekaar dwars in een band voorkomen.

(_ P _ S)

Artikel 2 en 4 moeten nu aan de 30cm-beperking voldoen.

(_ P R _) Artikel 2 en 3 voldoen aan de 30 cm-beperking

( _ P R S)

Artikels 2, 3 en 4 moeten nu elk op zich aan de 30cm-beperking voldoen..

Al de overige combinaties kunnen we ook tonen, maar we laten enkel nog de laatste combinatie zien, waarbij alle artikels moeten voldoen aan de 30cm-beperking.

Naarmate men meer en meer ponsvormen oplegt bekomt men iets minder goede combinaties met hogere oplage tot gevolg. Een overzicht:

Oplage in functie van de opgelegde pons-beperking

Merk op dat de oplage stijgt van 625 vel tot 715 drukvel. Indien niet alle artikels een beperking hebben bekomt men een tussenliggende waarde. Hieruit volgt dus dat het steeds interessant is pons-artikels met niet-pons-artikels te combineren, indien mogelijk.