Portaal parameters

Een ganging-aanvraag via het portaal vereist volgende gegevens:

 1. bedrijf/organisatie (login-info)
 2. loginNaam (login-info)
 3. paswoord (login-info)
 4. projectID (tekst)
 5. commentaar (tekst, mag leeg gelaten worden)
 6. orders.csv (upload)
 7. papieren.csv (upload)

Productie alternatieven

Afhankelijk van de gevolgde productie-routing na het drukken, onderscheiden we 3 afwerkingstrajecten:

 • lossnijden op de guillotine-machine, waarbij alle artikels finaal uit elkaar gehaald worden.
 • snijden in banden op de guillotine-machine, gevolgd door afzonderlijk kappen van de banden en ponsen op een geïntegreerde lijn, zoals Blumer of Polar.
 • stansen (=niet snijden op de Guillotine-machine)

Afhankelijk van het gekozen afwerkingstraject, moeten bepaalde parameters ingesteld worden.

1. Standaard werk (lossnijden)

Voor standaard-werk stelt men volgende parameters in:

 • punchID = 0 (of blanko)
 • diecutReplicas = 0

2. Ponsen

Pons-werk kan op 2 verschillende manieren uitgerekend worden:

2.a Ponsen van individuele replicas (los-snijden)

Op de guillotine-machine worden alle replicas volledig losgesneden. De bekomen pakjes worden dan individueel gevoed aan een ponsmachine (vb: Busch). Gebruik hiervoor volgende parameterinstelling:

 • punchID = 0 (of blanko)
 • diecutReplicas = 0
2.b Ponsen vanaf banden (snijden in banden)

Om imposities te bekomen voor pons-machines die vertrekken vanaf banden, gebruikt men een ponsvormID (punchID). Dit mag een willekeurig getal of code zijn. Vb.: ‘P’. Een ponsvormID gelijk aan blanko of ‘0’ betekent: ‘geen ponsvorm’.

 • punchID = ‘XXX’ (verschillende code per ponsvorm)
 • diecutReplicas = 0

3. Stansen

Voor het stansen met een vaste stansvorm, wordt het aantal replicas op de stansvorm opgegeven met de parameter diecutReplicas.

 • punchID = 0 (of blanko)
 • diecutReplicas = 42

Order velden

Omdat zowel de veldnamen in het Engels vermeld worden, evenals sommige waarden die een veld kan bevatten, vermelden we hier de veldnamen en veldwaarden, waar nodig in het Engels.

Een ganging order (artikel) moet volgende velden bevatten:

orderID
Een unieke identificatie voor dat order, vb.: ‘A1’. Deze ID moet zo kort mogelijk zijn, omdat hij ook gebruikt wordt bij de visualisatie in de resultaat-tekeningen.
width
Dit is de (open) breedte van het order, afloopmarge niet inbegrepen, vb.: 210 mm for an A4. Men mag hier ook de breedte opgeven, afloopmarge inbegrepen, wanneer men het veld customBleed (zie verder) op 0 zet. Als het order nog moet gevouwen worden, dan geeft men hier de ongevouwen breedte op.
height
Dit is de (open) hoogte van het order, afloopmarge niet inbegrepen, vb.: 297 mm voor een A4. Men mag hier ook de hoogte opgeven, afloopmarge inbegrepen, wanneer men het veld customBleed (zie verder) op 0 zet. Als het order nog moet gevouwen worden, dan geeft men hier de ongevouwen hoogte op.
OpmerkingHoogte en breedte worden gedefinieerd als de afmetingen waarbij men het order vasthoudt in de leesrichting. Alle dimensies worden opgegeven in millimeter. Een normaal A4-order heeft als afmetingen height=297mm en width=210mm, maar voor een visitekaartje bijvoorbeeld, zal de breedte groter zijn dan de hoogte. Hoogte en breedte komen hier dus niet noodzakelijk overeen met de kortste en de langste afmeting, zoals bij het papier wel het geval is.
grainOrientation
Dit is de gewenste vezelrichting van het order. Mogelijke waarden zijn: ‘vertical’ (de vezelrichting is evenwijdig aan de hoogte-richting), ‘horizontal’ (de vezelrichting is evenwijdig aan de breedte-richting) of ‘optimal’ (de vezelrichting mag vrij gekozen worden om een optimale combinatie te bekomen.)
copies
Het gevraagde aantal van dit order. Vb.: 1200 stuks.
rectoColours
De gevraagde kleuren voor de recto-zijde van het order. Elke kleur wordt aangegeven door 1 letter: vb.: ‘CMYK’. Spot-kleuren kunnen ook gespecificeerd worden door een andere letter vb.: ‘CMYPK’, waarbij een andere letter staat voor een andere kleur.
versoColours
De gevraagde kleuren voor de verso-zijde van het order. Elke kleur wordt aangegeven door 1 letter: vb.: ‘CMYK’. Spot-kleuren kunnen ook gespecificeerd worden door een andere letter vb.: ‘CMYPK’, waarbij een andere letter staat voor een andere kleur. Voor enkelzijdig drukwerk geeft men een lege string op: ”.
customBleed
De afloopmarge die moet toegevoegd worden, rondom rond het order. Geeft men hier 2mm op dan zal aan zowel de hoogte als de breedte telkens 4mm toegevoegd worden. Zet deze waarde op 0 wanneer geen afloopmarge moet toegevoegd worden.
cuttingPer
Wanneer men snijdt op de guillotine-machine per 100 drukvel en verder afwerkt per 100, dan moet deze parameter op 100 ingesteld worden. De oplage zal dan ook steeds een veelvoud van 100 zijn, zodat er geen reststapels moeten versneden worden.
Stel deze waarde in op 0 indien dit van geen belang is. In dit geval zal het versnijden gebeuren met een pak dat net zo dik is als de snijmachine in 1 keer kan verwerken. Er kan dan ook een restpak zijn.
punchID
Wanneer rechthoekige orders nog moeten geponst worden, en dit moet gebeuren door een kap-pons-machine te voeden met banden, dan worden hiervoor specifieke imposities opgesteld.
Een beperking is dan bijvoorbeeld dat de orders dwars moeten liggen in een band. Een andere beperking kan zijn dat de orders in die band die moeten geponst worden, een minimum bandlengte moeten vormen van 12 inch.
Geef hier een lege string ” of 0 op indien dit niet van toepassing is, of indien er wel geponst wordt maar pas nadat alle replicas volledig losgesneden werden.
Orders met verschillende afmetingen (height & width) moeten verschillende punchID’s hebben. Orders met en zonder punchID kunnen samen voorkomen in een opgave of in een impositie.
diecutReplicas
Het aantal replica’s op een drukvel van een voorgedefinieerde stansvorm. Geef hier een waarde 0 op wanneer er niet moet gestanst worden.
Wanneer een stansvorm wordt gebruikt, moeten alle orders dezelfde stansvorm gebruiken. Bij het berekenen van stans-imposities, spelen de afmetingen van de orders eigelijk een ondergeschikte rol. Deze moeten enkel voldoende klein zijn om het gevraagde aantal diecutReplicas te kunnen positioneren op een vel. Er wordt wel een poging gedaan om een tekening te genereren, maar eigenlijk zijn enkel de aantallen replicas van elk order relevant. Wanneer replicas in de stansvorm genest staan geschikt, dan zal dit niet correct weergegeven worden in de tekeningen, die steeds normaal geschikte rechthoeken tonen.

Opmerking: 1) Voor stans-opgaven waarbij enkel het maximum aantal replicas van de stansvorm gegeven is, zijn de geproduceerde tekeningen enkel een indicatie voor het juiste aantal replicas van elk order. Dit betekent dat het aantal replicas van elk order correct is, maar de positionering van de replicas op het drukvel is dat niet. Op basis van de gegevens is het inderdaad niet mogelijk een juiste gedetailleerde positionering te tonen. 2) Wanneer eerst een gat wordt gemaakt in elk replica door de stansmachine, gevolgd door ponsen op een gecombineerde kap_pons-machine, dan kan men gelijktijdig 'punchID' en 'diecutReplicas' opgeven. Praktisch gezien echter zal de juiste positionering bepaald worden door de stansvorm, zodat weerom geen exacte tekening mogelijk is. 3) Wanneer de parameter ‘diecutReplicas’ wordt gebruikt, moet dezelfde waarde opgegeven worden voor al de orders van die opdracht. 4) Voor Workflower, ‘diecutReplicas' is het maximum aantal replicas/poses op een drukvel. Indien men bijvoorbeeld een stansvorm heeft met 42 replica's en men schikt 2 zulke vormen op 1 drukvel, dan moet men hier het dubbele opgeven (84) om de beste oplossing te bekomen.

reference

Interne referentie van dit order zoals gebruikt door het MIS systeem.

Papier velden

Voor het specifieren van ganging-papier moet per papier volgende parameters opgegeven worden:

paperID

Een unieke identificatie voor elk papier binnen deze opgave. Alle papieren in de opgegeven lijst moeten een verschillende paperID hebben.

paperLength

De langste afmeting van het papier (in mm), vb.: 1050 mm

paperWidth

De kortste afmeting van het papier (in mm), vb.: 1000 mm. De paperWidth moet altijd kleiner zijn dan de paperLength (per definitie).

Opmerking: Verschil tussen papierlengte en papierbreedte. Papierlengte en papierbreedte worden bepaald door het papier op te meten op de palet. De grootste afmeting is de lengte. De vezelrichting wordt gedefinieerd ten opzichte van de lengte en de breedte. WideWeb (WW) betekent dat de vezelrichting loopt volgens de breedte-richting, NarrowWeb (NW) betekent dat de vezelrichting evenwijdig is aan de langste dimensie van het papier (de lengte). Papierlengte en papierbreedte hebben niets te maken met de richting waarin men drukt. Men kan het papier immers zowel langs als dwars drukken. De lengte-richting van de drukpers heeft dus niets te maken met de lengte van het papier. Idem voor de breedte van de pers en de papierbreedte.


grainDirection

vezelrichting van het papier (‘WW’ of ‘SG’ = Wide Web of Short Grain, ‘NW’ of ‘LG’ = Narrow Web of Long Grain)

pricePerKg

prijs per kilogram van het papier (in €/kg), Vb.: 1,2€/Kg.

grammage

grammage of papiergewicht (in g/m2), Vb.: 100 g/m2

density

dichtheid van het papier (in kg/dm3), Vb: 1,3 Kg/dm3. Dit wordt gebruikt om samen met het grammage, de dikte van 1 vel te berekenen, waaruit dan de stapelhoogte op de guillotine-snijmachine kan berekend worden.